અનુબંધન નોકરી પોર્ટલ - જો તમે નોકરીની શોધમાં છો? અને ૭ પાસ, ૧૦ પાસ, ૧૨ પાસ અને ગ્રેજ્યુએશન સુધી કોઈ પણ અભ્યાસ છે તો આજે જ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરો

અનુબંધન નોકરી પોર્ટલ - જો તમે નોકરીની શોધમાં છો? અને ૭ પાસ, ૧૦ પાસ, ૧૨ પાસ અને ગ્રેજ્યુએશન સુધી કોઈ પણ અભ્યાસ છે તો આજે જ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન...

ગ્રેજ્યુઈટી શું છે ? ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કઈ રીતે કરવી ? તે માટે ઉપયોગી માહિતી

ગ્રેજ્યુઈટી શું છે ? ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કઈ રીતે કરવી ? તે માટે ઉપયોગી માહિતી  મહત્વપૂર્ણ લિંક  ગ્રેજ્યુઈટી શું છે ?  ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કઈ...

વાર્ષિક શૈક્ષણિક કેલેન્ડર માં પરીક્ષા તારીખ જૂવો, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી

વાર્ષિક શૈક્ષણિક કેલેન્ડર માં પરીક્ષા તારીખ જૂવો, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી  મહત્વપૂર્ણ લિંક દિવાળી વ...

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો  મહત્વપૂર્ણ લિંક  વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા, બેંક રજાની યાદી...

તમારા બાળકને ગુજરાતી, અંગ્રેજી  કે હિન્દી  ભાષામાં વાંચન  શીખવા ઉપયોગી એપ રીડ અલોગ એપ ડાઉનલોડ કરો

તમારા બાળકને ગુજરાતી, અંગ્રેજી  કે હિન્દી  ભાષામાં વાંચન  શીખવા ઉપયોગી એપ રીડ અલોગ એપ ડાઉનલોડ કરો મહત્વપૂર્ણ લિંક બાળકોને વાંચતા શીખવવા માટે...

આ તસ્વીરમાં કેટલા પ્રાણીઓ છે ? મોટા ભાગના લોકો સાચો જવાબ આપી શક્યા નથી.

 આ તસ્વીરમાં કેટલા પ્રાણીઓ છે ? મોટા ભાગના લોકો સાચો જવાબ આપી શક્યા નથી.  મહત્વપૂર્ણ લિંક કેટલા પ્રાણીઓ છે તે ગણવાની તસવીર જોવા માટે અહીં ક્...

અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો.

અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો.  મહત્વપૂર્ણ લિંક દર અઠવાડિયે એક દિવસનો વીજકાપ (લ...

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.  મહત્વપૂર્ણ લિંક TET અને TAT પાસ ઉમેદવારો...

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-03 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-03 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.   મહત્વપૂર્ણ લિંક મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના...

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.   મહત્વપૂર્ણ લિંક  રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની...