અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો.

અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો. 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કર્મચારીઓ નું મોંઘવારી ભથ્થું વધારી 34% હરિયાણા રાજ્ય એ કર્યું ગુજરાત માં ક્યારે ? 
મહત્વપૂર્ણ લિંક

પોલિસ પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે LRD પરીક્ષા OMR શીટ ને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર

અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો. 

https://www.jobslast.com/2022/04/Old-news-jobslast-samacha-super-samachar-gujrati-news.html


અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો. અહીં તમને અગાઉ મુકાયેલા સમાચારો વાંચવા મળશે અમુક સમયે તમે whatsapp માં સમાચાર મળ્યા હોય પણ તે મારી ઉપર તો તે સમાચાર તમે વાંચી શકતા નથી પણ અહીં દ્વારા તમામ પ્રકારના સમાચારો વાંચી શકો છો અગાઉ મૂકવામાં આવેલા તમામ સમાચારો lic પેસ્ટ કરી દેવામાં આવતી હોય છે કે તમારી કોઈ અગત્યના સમાચાર હોય તો તમે બહુ વાંચતા હોય એને ફરીવાર વાંચવાનો જ્યારે જરૂરિયાત પડી ત્યારે આગળ ના સમાચાર તમે આ લીંક ઉપરથી વાંચી શકતા હોય છે સમાચારોનું સંકલન કરીને મૂકી દેવામાં આવે છે માટે ખૂબ જ ઉપયોગી લિન્ક હોવાથી અને જુદા જુદા સમાચારો મેળવવા માટે ઉપયોગી લિન્ક તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડજો અને જ્યારે જ્યારે અમારા પ્રોજેક્ટ કરશો તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જો કોઈ માહિતી મુકવામાં આવી છે અને તમારે તે ઉપયોગી હોય અને જરૂરિયાત પડે ત્યારે ઉપરથી તમને મળી રહેશે માટે વાગ્યાના સમાચાર જૂના સમાચાર ખરેખર આપણે ઉપયોગિતા પણ હાલ તે વાંચી શકાતા નથી તો તે આ લીંક ઉપરથી તમે વચ્ચે અમુક મિત્રોને ખાસ એક સમાચાર વાંચતા હોય તો ડીલીટ થઈ ગયો છે મોબાઈલ માંથી અથવા તો મોબાઈલ ફોર્મેટ કર્યો અમુક સમયે આપણા મોબાઇલમાં ઘણા બધા વાયરસ જતા હોય અને ઘણી બધી મુશ્કેલી થતી હોય તો ફોન ફોરમેટ કરી દેવો પડશે હોય છે અને ફોનમાં ના તમામ મેસેજ અને ડેટા દૂર થઈ જતા હોય તો તેવા સમયે જુનાને ના સમાચાર ક્યાંથી મેળવવા આ તમામે તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી છે અહીં જે જૂના સમાચાર મૂકવામાં આવી તે ગામના સમાચાર તમે વાંચી શકશો આ લીંક અમુક સમયે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડતી હોય છે જ્યારે જ્યારે તમારા મોબાઇલમાં કોઈ પ્રશ્ન અને તમામ મેસેજ નીકળી જતા હોય તો તેવા સમયે ફક્ત અને ફક્ત આ લીંક ઉપરથી તમે તમામ પ્રકારના સમાચાર વાંચી શકતા હોય જો સમાચારની સાથે સાથે અમે ઉપયોગ યોજનાઓના ગરીબ લોકો અને ખેડૂત લોકોને માટે સરકારશ્રી દ્વારા જુદી જુદી ઘણી બધી યોજના મૂકવામાં આવતી હતી અને તેના ઘણા બધા સમાચારો આવતા હોય છે અમુક સમય આપવાની તાતી જરૂરિયાત હોવાથી અમુક સમયે યોગી સમાચાર ઝડપથી મળતા નથી તેવા સમયે આપણે ચિંતામાં આવી જતા હોય છે તે વખતે કોઇપણ જાતની ચિંતા કર્યા વગર આવા સાચવી રાખવી જોઈએ ને આવી ઉપયોગી માહિતી અને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તમારી આસપાસ એવા કેટલાય લોકો છે કેટલાક મિત્રો હશે ત્યાં જુદા જુદા સમાચારો મેળવવાનો અને સંકલન કરવાનો શોખ હોય છે પણ તે ઓનલાઇન માહિતી મેળવતો ના વળવાના કારણે તે મેળવી શકતા નથી એવા તમામ તમારા મિત્રોને તમારા પાડોશી તમામ લોકોની પ્રોજેક્ટ જવા માટે કરજો અને જે મિત્રો તમારી આસપાસ આવા ઉપયોગી સમાચાર મેળવવા માગતા હોય એ તમામે તમામ લોકોને અમારા whatsapp ગ્રુપ સુધી પોતાના સંદેશ મળી રહે અને ઉપયોગી માહિતી મળી રહે તે માટે પ્રોજેક્ટનું whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જવા માટે વિનંતી કરજો આવી ઉપયોગી માહિતી અને મિત્રો સુધી પણ તમે પણ મોકલી શકો છો તમે તો અમારા ગ્રુપમાં જોડાયેલા હોય તો તેમાં આવેલા મેસેજ મિત્રો ને ફોરવર્ડ કરી શકો છો અને અમે આવી માહિતી ફક્ત લોકોને જાણકારી માટે માહિતી મળી રહે તે માટે જ મૂકતા હોય છે અન્ય કોઇ કારણસર માહિતી મૂકતા નથી અમારે માહિતી મુકવાનો ઉદ્દેશ ફક્ત અને ફક્ત લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય લોકોમાં જુદી જુદી માહિતી નો ખ્યાલ આવી અને તેની માહિતી મળતી રહી અમુક વાર યોજનાઓ આવીને જતી રહેતી હોય છે તેની માહિતી નથી મળતી તો તેનો પણ જતી રહેતી હોય તે લોકોને ઘણું નુકસાન થઇ જતું હોય છે તો અમે ફક્ત આવા મેસેજ મૂકી યોજનાઓને યાદ કરાવવાનું કામ કરતા હોઈએ છીએ શૈક્ષણિક સમાચાર ની સાથે સાથે બિન શૈક્ષણિક માહિતી ઉપર મુકવાનું મુખ્ય કારણ આ જ છે કે લોકોને જે માહિતી હોય તે માહિતી જાણકારી મળી ને લોકો તે માહિતી આપી અને પોતાના અનુભવના આધારે જે જે કાર્ય કરવા હતા તે કરી શકે છે માટે ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન હોય છે લોકો માહિતી ઝડપથી ફેલાય અને ઓનલાઇન માહિતી અધિકાર સચવાઈ રહે તે હેતુસર માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ તો ફક્ત અને ફક્ત લોકોને માહિતગાર કરવાનો જ હોય છે અન્ય કોઈ હેતુ અમારો હોતો નથી તમે ઉપયોગી માહિતી અને મિત્રો સુધી પહોંચીને ઘણા બધા લોકો સુધી આવી માહિતી પહોંચે એવો તમે અંગત રસ લઈ પોતાના મોબાઈલથી અથવા તો પોતાના વોટ્સએપ દ્વારા પણ તમે આ માહિતી અમારી શેર કરી શકો છો 


અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો. 


અગાઉના સમાચારો નું સંકલન તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો સાચવી રાખો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR